card

 

Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/1225/files/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B3%D2%AF%D0%B9%D1%86%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%201%20%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D.pdf

Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ

 https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/1225/files/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B3%D2%AF%D0%B9%D1%86%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%202%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D.pdf

Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/1225/files/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B3%D2%AF%D0%B9%D1%86%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%203%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D.pdf

Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/1225/files/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B3%D2%AF%D0%B9%D1%86%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%204%20%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D-2.pdf