card

 

              Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын 1 дүгээр хавсралт
Батлав:Засаг дарга ................................. /Б.ДОРЖТОГОО/      
                    МАЯГТ 1
                     
УЯНГА СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧЫН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                     
Худалдан авах бараа,ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг /мян.төг/ Тухайн онд санхүүжих дүн /мян.төг/ Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Урсгал төсөв                  
1 1-р сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоол 31096.4 31096.4 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.14 1.16 1.21 12.31  
2 1-р сургуулийн үдийн цай 30735.0 30735.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.14 1.16 1.21 12.31  
3 2-р сургуулийн үдийн цай 39990.0 39990.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.14 1.16 1.21 12.31  
4 Жаргалант багийн сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоол 60298.8 60298.8 Үгүй Нээлттэй тендер 1.14 1.16 1.21 12.31  
5 Жаргалант багийн сургуулийн үдийн цай 17307.0 17307.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.14 1.16 1.21 12.31  
6 Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол 73776.5 73776.5 Үгүй Нээлттэй тендер 1.14 1.16 1.21 12.31  
7 Жаргалант багийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол 26736.5 26736.5 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.14 1.16 1.21 12.31  
8 ЭМТөвийн хоол 17630.0 17630.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.14 1.16 1.21 12.31  
9 ЭМТөвийн шатахуун 20172.0 20172.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.14 1.16 1.21 12.31  
10 Сумын хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгох 127584.0 127584.0 Үгүй Нээлттэй тендер 1.14 1.16 2.18 12.31  
  Дүн 445326.2 445326.2              
  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт                  
1 Сумын төвийн хог хаягдал зайлуулах 18960.0 18960.0 Үгүй Олон нийтийн оролцоотой 1.10 1.11 1.21 12.31  
2 ЗДТГазрын тээвэр шатахуун 13960.0 13960.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 1.10 1.11 1.21 12.31  
  Дүн 32920.0 32920.0              
  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө                  
1 Сумын төвийн камержуулалт 50225.0 50225.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 3.20 3.22 3.29 6.3  
2 Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт 87800.0 87800.0 Үгүй Нээлттэй тендер 5.10 5.15 6.20 10.01  
3 Гасшигаас хамгаалах зардал 5000.0 5000.0 Үгүй ШХА 2.01     12.31  
4 Гэрэлтүүлэг засвар 7000.0 7000.0 Үгүй ШХА 4.01     10.01  
5 Сумын төвд мод, цэцэг тарих 3000.0 3000.0 Үгүй ШХА 6.01     10.01  
6 Жаргалант ЭМТөвийн тоног төхөөрөмж 1200.0 1200.0 Үгүй ШХА 4.01     10.01  
7 Зураг төсөл 5500.0 5500.0 Үгүй ШХА 2.01     12.31  
8 Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ 3810.6 3810.6 Үгүй ШХА 6.01     10.01  
9 Иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээний тоног төхөөрөмж 1000.0 1000.0 Үгүй ШХА 5.01     10.01  
10 Явган хүний зам 50000.0 50000.0 Үгүй Харьцуулалтын арга 5.20 5.24 6.05 8.01  
  Дүн 214535.6 214535.6              
  НИЙТ ДҮН 692781.8 692781.8              
                     
ХЯНАСАН: ЗДТГазрын дарга ..................................................................... /З.ДАГВАСҮРЭН/
                     
БОЛОВСРУУЛСАН: Төсөв, төрйин сангийн мэргэжилтэн ................................. /Б.ЭНХБАТ/

 

 

Төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын салбарын амжилт

1. 2017 онд  Сумын  хэмжээнд нийт 2198887.6 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээс улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 11952.6 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6000.0 мянган төгрөг, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 1059276.6 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын  хөрөнгө оруулалтаар 1036119.7 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт , харъяа дээд шатны байгууллагаас 85538.7 мянган төгрөгний хөрөнгө оруулалт  хийгдсэн байна.

2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Жаргалант багийн сургуулийн хүүхдийн дотуур байр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар  сумын хэмжээнд 10үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар  шинээр байгуулагдлаа.

3. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр суманд үерийн шуудуун дээрх замын гарц 2-ийг барьж хүлээлгэн өгч ард иргэдийн амар тайван зорчих бололцоог хангаж өглөө.