card

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Төсөл арга хэмжээний нэр

Эхлэх он

Дуусах он

Төсөвт өртөг

Тухайн жилийн төсөв

Гэрээний дүн

Санхүүжилт (Өссөн дүнгээр)

Гүйцэтгэлийн хувь

Гүйцэтгэгчийн Регистр

Гүйцэтгэгчийн нэр

Тендер шалгаруулалтын журам

Ногоон булгийн эхэнд худаг гаргах

2022

2023

7200000

7200000

 

 

 

 

 

 

Хоёрдогч түүхий эд пресслэгч машин

2022

2023

500000

500000

500000

500000

100

3568776

Арвай нэт

ШХА

Бөөрөлжүүт голын  модон гүүр барих

2023

2023

148234800

148234800

148234800

148234800

100

3562891

Хурд час ХХК

НТШ

Жаргалант багийн ерөнхий төлөвлөгөө

2023

2023

30000000

30000000

 

 

 

 

 

 

Гамшигаас хамгаалах зардал

2023

2023

25000000

25000000

5680000

5680000

100

ЙЭ57111236

Найманжин

ШХА

Сумын төвийн засмал замын зураг төсөв

2023

2023

30000000

30000000

1950000

1950000

 

 

Нямсүрэн

ШХА

Сумын төвийн орчны тохижилтын хашаа барих

2023

2023

20000000

20000000

19800000

19800000

100

 

Арвай нет ХХК

ШХА

7-р багийн төвийн засвар,өвсний фондны өргөтгөл

2023

2023

30000000

30000000

29475973

8842792

30

3569543

Арцатын тахилгат хайрхан ХХК

Харьцуулалтын арга

Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх

2023

2023

20000000

20000000

4830000

4830000

23

3553329

Өв.Сум дундын ойн анги

ШХА

Сумын төвийн цамхагт гэрэлтүүлэг

2023

2023

48753000

48753000

46368710

18547484

40

3559238

Гуа-Орд ХХК

Харьцуулалтын арга

Сумын төвийн камержуулалт

2023

2023

50000000

50000000

 

 

 

 

 

 

Сумын хэмжээнд газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх

2023

2023

15000000

15000000

 

 

 

 

 

 

Онгийн голын гүүрний засвар

2023

2023

50000000

50000000

45000000

45000000

100

5914221

Тулгат зам ХХК

НТШ

Хадлангийн зориулалттай иж бүрэн тоног төхөөрөмж

2023

2023

87000000

87000000

 

 

 

 

 

 

Малын үйлдвэр угсааг сайжруулах

2023

2023

23000000

23000000

21120000

21120000

92

100900015462

МАА-н ЭШХүрээлэн н.с

ШХА

Мал эрүүлжүүлэх

2023

2023

10000000

10000000

 

 

 

 

 

 

Хортон мэргэчтэй тэмцэх

2023

2023

6000000

6000000

6000000

6000000

100

2040018

ШимХХК.ник.иргэд

ШХА

Малчдад зориулсан сургалт суртачилгааны арга хэмжээ

2023

2023

9000000

9000000

2192000

2192000

11

20548

Ник ХХК

ШХА

Гэмт халдлага,гамшигаас хамгаалах

2023

2023

5000000

5000000

270000

270000

 

 

Ник ХХК

 

Шуранга багийн эх булагийн худгийн засварын нэмэлт санхүүжилт

2023

2023

5000000

5000000

 

 

 

 

 

 

Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ

2023

2023

15000000

15000000

 

 

 

 

 

 

ДҮН

2023

2023

634687800

634687800

331421483

282967076

 

 

 

 

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Аймаг

Сум

Баг

Төсөл арга хэмжээний нэр

Эхлэх он

Дуусах он

Төсөвт өртөг

Тухайн жилийн төсөв

Өвөрхангай

Уянга

4

Ногоон булгийн эхэнд худаг гаргах

2022

2023

7200000

7200000

Өвөрхангай

Уянга

8

Хоёрдогч түүхий эд пресслэгч машин

2022

2023

500000

500000

Өвөрхангай

Уянга

6

Бөөрөлжүүт голын  модон гүүр барих

2023

2023

148234800

148234800

Өвөрхангай

Уянга

2

Жаргалант багийн ерөнхий төлөвлөгөө

2023

2023

30000000

30000000

Өвөрхангай

Уянга

8

Гамшигаас хамгаалах зардал

2023

2023

10000000

10000000

Өвөрхангай

Уянга

3

Сумын төвийн засмал замын зураг төсөв

2023

2023

30000000

30000000

Өвөрхангай

Уянга

3

Сумын төвийн орчны тохижилтын хашаа барих

2023

2023

12000000

12000000

Өвөрхангай

Уянга

7

7-р багийн төвийн засвар,өвсний фондны өргөтгөл

2023

2023

30000000

30000000

Өвөрхангай

Уянга

3

Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх

2023

2023

10000000

10000000

Өвөрхангай

Уянга

3

Сумын төвийн цамхагт гэрэлтүүлэг

2023

2023

28670900

28670900

Өвөрхангай

Уянга

3

Сумын төвийн камержуулалт

2023

2023

25000000

25000000

Өвөрхангай

Уянга

3

Сумын хэмжээнд газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх

2023

2023

15000000

15000000

Өвөрхангай

Уянга

7

Онгийн голын гүүрний засвар

2023

2023

45000000

45000000

Өвөрхангай

Уянга

1.2.3.4.5.6.7.8.

Хадлангийн зориулалттай иж бүрэн тоног төхөөрөмж

2023

2023

67000000

67000000

Өвөрхангай

Уянга

1.2.3.4.5.6.7.8

Малын үйлдвэр угсааг сайжруулах

2023

2023

43000000

43000000

Өвөрхангай

Уянга

1.2.3.5.6.7.8

Мал эрүүлжүүлэх

2023

2023

10000000

10000000

Өвөрхангай

Уянга

1.2.3.4.5.6.7.8

Хортон мэргэчтэй тэмцэх

2023

2023

6000000

6000000

Өвөрхангай

Уянга

1.2.3.4.5.6.7.8

Малчдад зориулсан сургалт суртачилгааны арга хэмжээ

2023

2023

9000000

9000000

Өвөрхангай

Уянга

1.2.3.4.5.6.7.8

Гэмт халдлага,гамшигаас хамгаалах

2023

2023

5000000

5000000

Өвөрхангай

Уянга

4

Шуранга багийн эх булагийн худгийн засварын нэмэлт санхүүжилт

2023

2023

5000000

5000000