card

Дараах 54 төрлийн лавлагаагаар үйлчилж байна.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

 

1.  Нийгмийн халамжийн ахмад настан /60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй/-ны тэтгэвэр авахад дараахь бичиг баримт бүрдүүлнэ.

ØТэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл

ØБагийн Засаг даргын тодорхойлолт

ØИргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

ØНийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай /сумын г_нөёөё нийгмийн даатгалын байцаагч/-ийн тодорхойлолт

Ø2% цээж зураг

 

2.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн /Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн/-ний тэтгэвэр авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ØТэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл

ØБагийн Засаг даргын тодорхойлолт

ØИргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

ØНийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай /сумын нийгмийн даатгалын байцаагч/-ийн тодорхойлолт

ØАймгийн ЭХМКомиссын шийдвэр

Ø2% цээж зураг

 

3.  Тэжээгч нь нас барсан гэр бүлийн 18 хүртлэх насны хүүхэд тэтгэвэр тогтоолгоход дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ØТэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн асран хамгаалагчийн өргөдөл

ØБагийн Засаг даргын тодорхойлолт

ØХүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

ØТэжээгчийн нас барсны гэрчилгээний хуулбар

ØАсран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

ØНийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай / сумын нийгмийн даатгалын байцаагч/- ийн тодорхойлолт

Ø2% цээж зураг

4.  18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг тэтгэвэр тогтоолгоход дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ØТэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл

ØБагийн засаг даргын тодорхойлолт

ØИргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

Ø0-18 хүртлэх насны хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт

ØӨрх толгойлон амьдардаг болохыг нотолсон баримт

Ø2% цээж зураг

 

5.  Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа иргэн тэтгэмж авахад дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ØТэтгэмж авахыг хүссэн иргэний өргөдөл

ØБагийн Засаг даргын тодорхойлолт

ØҮрчлэгч / Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч/-ийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

ØХүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт

ØҮрчлэгч / асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч/-ээр тогтоогдсон тухайн сумын Засаг даргын захирамж, хуулбарын хамт

ØЭцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ, хуулбарын хамт

Ø2% цээж зураг

 

6.  Асаргааны тэтгэмж авахдаа дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ØТэтгэмж авахыг хүссэн иргэний өргөдөл

ØБагийн Засаг даргын тодорхойлолт

ØИргэнийг байнга асрах, эмнэлгийн хяналтанд байлгах шаардлагатай болохыг тогтоосон сумын эмч нарын  тодорхойлолт

ØХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд ЭХМК-ийн шийдвэрийн хуулбар

ØАсрагч болон асруулагч иргэний иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт /ХБ-тэй хүүхдийн хувьд төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт/

ØХөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хувьд аймгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын тодорхойлолт

ØАсрагчийн болон асруулагчийн 2% цээж зураг

 

7.  Онцгой тохиолдлын нэг удаагийн тэтгэмж авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Ø   Иргэний өргөдөл

Ø   Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

Ø   Иргэний үнэмлэх, хуулбар зэргээс гадна

 

üГэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон иргэний хувьд:

ØӨрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт

ØГэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжил /онцгой байдлын асуудал хариуцсан хэлтэс/-ийн байгууллагын дүгнэлт

ØХаръяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

üИхэр хүүхдийн тэтгэмжийн хувьд:

Ø2 болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай сумын их эмчийн тодорхойлолт

ØХүүхдүүдийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт

 

ü18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэниий хувьд:

ØЭцэг эхийн нас барсны гэрчилгээ, хэрэв хаяж үрэгдүүлсэн бол Иргэний бүртгэлийн байгууллагын архивын лавлагаа, хэрэв эцэг эх байх эрхийг нь хассан бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр

 

üХорих ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн гэр оронгүй иргэний хувьд:

ØЯл шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт

ØХаръяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

üГэр оронгүй тэнэмэл өрх, иргэний хувьд:

ØХаръяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

         

 

 

8.  Онцгой тохиолдлын бусад тэтгэмжийг авахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Ø  Иргэний өргөдөл

Ø  Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

ØИргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

Ø  2% зураг-аас гадна

 

ü3 ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх/эцэг/-ийн тэтгэмжийн хувьд:

ØХүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт

ØӨрх толгойлон амьдардаг болохыг нотолсон баримт

 

üАлдарт эхийн одонгийн тэтгэмжийн хувьд:

ØОдонгийн үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

üЖирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжийн хувьд:

ØЖирэмсэн үедээ эмчийн хяналтад орсон тухай эмчийн тодорхойлолт

ØТөрсний дараа хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай эмчийн тодорхойлолт, эсвэл хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

9.  Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламж авахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

ØИргэний өргөдөл

ØБагийн Засаг даргын тодорхойлолт

ØИргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

ØҮйлчилгээ авсан байгууллагын тодорхойлолт /шүд, нүдний болор, сувилалын байгууллагын эрхийн бичиг гэх мэт/

ØМөнгө тушаасан баримт/орлогын ордерь/

ØҮйлчилгээ авах шаардлагатайг тогтоосон эмчийн тодорхойлолт

ØХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд ЭХМК-ийн шийдвэрийн хуулбар

 

---оОо---

 

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Газар өмчилж авах тухай өргөдөл /маягтыг газрын даамлаас авна/

2.Иргэний үнэмлэхний болон гэр бүлийн 16-н нас хүрээгүй гишүүний төрсний гэрчилгээний хуулбар

3. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт /Гэр бүлийн ам бүлийн байдлын тухай

4. “Газрын тухай” хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээ

5. Хүсэлт гаргасан газрын байршлын тойм зураг

 

Өмчилсөн газартаа Үл хөдлөх эд хөрөнгийн газрын гэрчилгээ шинээр авахад:

1.Өмчилсөн газрын кадастрын зураг

2.Хянан баталгааны дүгнэлт

3.Захирамжийн хуулбар

4. Газрын даамлын тодорхойлолт

5.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Шинэ нэгж талбарын хувийн хэрэгний үнэ-8430 төгрөг тушаана.

 

 

ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Иргэний цахим үнэмлэхийг 16 насанд хүрсэн иргэнд шинээр, 25,45 насанд сунгалтаар олгоно.Иргэн та өөрийн биеэр ирж иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдана.

Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Иргэний үнэмлэх шинээр авахад:

Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх

Төрсний гэрчилгээ

Сургуулийн тодорхойлолт

1% цээж зураг

Үйлчилгээний хөлс 18300₮

Иргэний үнэмлэхний хугацаа дууссаныг сунгуулах:

Хугацаа дууссан 25,45 насны иргэний үнэмлэх

Төрсний гэрчилгээ

1% цээж зураг

Үйлчилгээний хөлс 18300₮

Иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлээд дахин авахад:

Дахин олголтын өргөдлийн анкетийг харъяа дүүрэг, суугаа хорооноосоо авч болно

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

Төрсний гэрчилгээ

2% цээж зураг

Үйлчилгээний хөлс 18300₮