card

Хүснэгт 1

 

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

Дд

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Уянга сум

451

410

1

-

40

100

 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Хүснэгт 2

 

2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

 ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ХЭЛБЭРЭЭР/

 

 

 

Дд

Байгууллагын р

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

/108 утсанд хандсан/

 

1

УЯНГА СУМ

451

451

-

-

-

-

-

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/

 

Дд

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

 

1

УЯНГА СУМ

 

 

Нийт өргөдөл, гомдол - 451, үүнээс

  1. Нийгмийн халамж – 267 – 59,2%
  2. Нийгмийн даатгал – 117 – 25,9 %
  3. Ажилд орохыг хүссэн – 21 – 4,6%
  4. Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой – 3 – 0,6%
  5. Сургууль курст суралцах – 4 – 0,8%
  6. Материал мөнгөн тусламж хүссэн -  7 – 1,5%
  7. Гэр, орон сууц хүссэн – 1 – 0,2%
  8. Бусад /цалинтай чөлөө хүсэх, хүүхэд үрчлэх, овог нэр өөрчлөх  г.м/ - 31 – 6,9%

 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА