card

 

Хүснэгт 1

 

2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

2023.03.20

Дд

Байгууллагын нэр ­

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ИТХ

2

2

-

-

-

100

2

Засаг даргын Тамгын газар

3

-

-

-

3

100

3

Эрүүл мэндийн төв

1

1

-

-

-

100

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

25

25

-

-

-

100

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

6

6

-

-

-

100

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

12

12

-

-

-

100

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

5

5

-

-

-

100

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

-

-

-

-

-

-

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

-

-

-

-

-

-

10

Соёлын төв

4

4

-

-

-

100

12

Нийгмийн даатгал

67

62

-

-

5

100

13

Нийгмийн халамж

283

276

-

-

7

100

14

Газар

43

43

-

-

-

100

15

Улсын бүртгэл

289

289

-

-

-

100

Нийт

740

725

-

-

15

100

 

-оОо-

 

Хүснэгт 2

 

2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

 ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ХЭЛБЭРЭЭР/

2023.03.20

Дд

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн 

Бусад

/11-11 утсанд хандсан/

1

ИТХ

2

2

-

-

-

-

2

Засаг даргын Тамгын газар

3

3

-

-

-

-

3

Эрүүл мэндийн төв

1

1

-

-

-

-

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

25

24

-

-

-

1

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

6

6

-

-

-

-

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

12

11

1

-

-

-

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

5

5

-

-

-

-

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

-

-

-

-

-

-

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

-

-

-

-

-

-

10

Соёлын төв

4

4

-

-

-

-

12

Нийгмийн даатгал

67

39

-

-

28

-

13

Нийгмийн халамж

283

87

-

196

-

-

14

Газар

43

43

-

-

-

-

15

Улсын бүртгэл

289

289

-

-

-

-

Нийт

740

514

1

196

28

1

 

 

-оОо-

Хүснэгт 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/

2023.03.20

Дд

Сумын нэр

/тоо , нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

1

 

 

 

 

УЯНГА СУМ

 

Нийт 1191 өргөдөл, гомдол, санал ирсэн байна.

Хүсэлт

740

100

Гомдол

-

-

Санал

-

-

Нийгмийн халамжтай холбоотой

283

100

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

-

-

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

43

100

Иргэний улсын бүртгэл

259

100

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

39

100

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд

-

-

Тэтгэвэр тогтоолгох

28

100

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

-

-

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шилжилттэй холбоотой/

30

100

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

23

100

Гэр, орон сууц хүссэн

-

-

Сургууль, курст суралцах

-

-

Бусад:

35

100

 • Тайлбар /бусад гэдэгт иргэний үнэмлэх шинээр авах, шинээр төрсөн хүүхэд бүртгүүлэх, иргэний үнэмлэх сунгалт, ур чадварын нэмэгдэл, цалинтай болон цалингүй, хүүхэд харах чөлөө, жирэмсэн болон амаржсны амралт хүсэх ... өргөдлүүд орно/

  

 

-оОо-

2022ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР  УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.12.10

Хүснэгт 2

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.12.10

Хүснэгт 3

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.12.10

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.09.20

Хүснэгт 2

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.09.20

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.06.18

Хүснэгт 2

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.06.18

Хүснэгт 3

 

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.06.18

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.03.20

Хүснэгт 2

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.03.20

Хүснэгт 3

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.03.20

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020.12.07

 

Дд

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ИТХ

3

3

-

-

-

100

2

Засаг даргын Тамгын газар

29

26

3

-

-

100

3

Эрүүл мэндийн төв

40

40

-

-

-

100

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

116

116

-

-

-

100

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

83

83

-

-

-

100

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

26

26

-

-

-

100

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

26

26

-

-

-

100

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

25

25

-

-

-

100

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

15

15

-

-

-

100

10

Соёлын төв

14

14

-

-

-

100

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

1

1

-

-

-

100

12

Нийгмийн даатгал

675

615

27

-

33

95,1

13

Нийгмийн халамж

1005

982

-

-

23

97,7

14

Газар

170

159

-

-

11

93,5

15

Улсын бүртгэл

276

274

2

-

-

100

Нийт

2504

2405

32

-

67

99.08

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

ХЯНАСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                   З.ДАГВАСҮРЭН 

Хүснэгт 2

 

2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

 ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ХЭЛБЭРЭЭР/

2020.12.07

Дд

Байгууллагын р

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн 

Бусад

/108 утсанд хандсан/

1

ИТХ

3

3

-

-

-

-

2

Засаг даргын Тамгын газар

29

25

-

1

2

1

3

Эрүүл мэндийн төв

40

40

-

-

-

-

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

116

116

-

-

-

-

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

83

83

-

-

-

-

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

26

26

-

-

-

-

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

26

25

-

1

-

-

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

25

25

-

-

-

-

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

15

15

-

-

-

-

10

Соёлын төв

14

14

-

-

-

-

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

1

1

-

-

-

-

12

Нийгмийн даатгал

675

675

-

-

-

-

13

Нийгмийн халамж

1005

960

45

-

-

-

14

Газар

170

170

-

-

-

-

15

Улсын бүртгэл

276

276

-

-

-

-

Нийт

2504

2454

45

2

2

1

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

ХЯНАСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                   З.ДАГВАСҮРЭН 

 

Хүснэгт 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/

2020.12.07

Дд

Сумын нэр

/тоо , нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

1

УЯНГА СУМ

 

Нийт өргөдөл, гомдол, санал 1433 ирсэн байна.

Хүсэлт

2504

100

Гомдол

-

-

Санал

-

-

Нийгмийн халамжтай холбоотой

1005

40,13

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

2

0,07

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

173

6,9

Иргэний улсын бүртгэл

222

8,86

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

675

26,95

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд

1

0,03

Тэтгэвэр тогтоолгох

1

0,03

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

14

0,55

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шилжилттэй холбоотой/

54

2,15

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

119

4,75

Гэр, орон сууц хүссэн

-

-

Сургууль, курст суралцах

-

-

Бусад:

238

9,5

 • Тайлбар /бусад гэдэгт ур чадварын нэмэгдэл, цалинтай болон цалингүй, хүүхэд харах чөлөө, жирэмсэн болон амаржсны амралт хүсэх ... өргөдлүүд орно/

 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

ХЯНАСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                   З.ДАГВАСҮРЭН 

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020.09.20

Дд

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ИТХ

3

3

-

-

-

100

2

Засаг даргын Тамгын газар

29

26

3

-

-

100

3

Эрүүл мэндийн төв

22

22

-

-

-

100

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

65

65

-

-

-

100

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

58

58

-

-

-

100

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

17

17

-

-

-

100

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

19

19

-

-

-

100

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

22

22

-

-

-

100

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

13

13

-

-

-

100

10

Соёлын төв

13

13

-

-

-

100

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

1

1

-

-

-

100

12

Нийгмийн даатгал

526

484

27

-

15

97.1

13

Нийгмийн халамж

866

858

-

-

8

99.0

14

Газар

100

100

-

-

-

100

15

Улсын бүртгэл

188

188

-

-

-

100

Нийт

1942

1892

27

-

23

99.7

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Хүснэгт 2

 

2020 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

 ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ХЭЛБЭРЭЭР/

 

Дд

Байгууллагын р

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн 

Бусад

/108 утсанд хандсан/

1

ИТХ

3

3

-

-

-

-

2

Засаг даргын Тамгын газар

29

25

-

1

2

1

3

Эрүүл мэндийн төв

22

22

-

-

-

-

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

65

65

-

-

-

-

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

58

58

-

-

-

-

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

17

17

-

-

-

-

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

19

19

-

-

-

-

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

22

22

-

-

-

-

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

13

13

-

-

-

-

10

Соёлын төв

13

13

-

-

-

-

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

1

1

-

-

-

-

12

Нийгмийн даатгал

526

526

-

-

-

-

13

Нийгмийн халамж

866

866

-

-

-

-

14

Газар

100

100

-

-

-

-

15

Улсын бүртгэл

188

188

-

-

-

-

Нийт

1942

1938

-

1

2

1

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

Хүснэгт 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/

Дд

Сумын нэр

/тоо , нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

1

УЯНГА СУМ

 

Нийт өргөдөл, гомдол, санал 1433 ирсэн байна.

Хүсэлт

1942

100

Гомдол

-

-

Санал

-

-

Нийгмийн халамжтай холбоотой

866

44,5

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

-

-

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

103

5,3

Иргэний улсын бүртгэл

168

8,6

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

527

27,1

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд

1

0,05

Тэтгэвэр тогтоолгох

-

-

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

14

0,7

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шилжилттэй холбоотой/

20

1.0

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

116

5,9

Гэр, орон сууц хүссэн

-

-

Сургууль, курст суралцах

-

-

Бусад:

127

6,5

 • Тайлбар /бусад гэдэгт иргэний үнэмлэх шинээр авах, шинээр төрсөн хүүхэд бүртгүүлэх, иргэний үнэмлэх сунгалт, ур чадварын нэмэгдэл, цалинтай болон цалингүй, хүүхэд харах чөлөө, жирэмсэн болон амаржсны амралт хүсэх ... өргөдлүүд орно/

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

Дд

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ИТХ

2

2

-

-

-

100

2

Засаг даргын Тамгын газар

18

18

-

-

-

100

3

Эрүүл мэндийн төв

12

12

-

-

-

100

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

41

41

-

-

-

100

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

30

30

-

-

-

100

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

8

8

-

-

-

100

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

17

17

-

-

-

100

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

20

20

-

-

-

100

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

11

11

-

-

-

100

10

Соёлын төв

12

12

-

-

-

100

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

0

-

-

-

-

-

12

Нийгмийн даатгал

380

353

27

-

-

100

13

Нийгмийн халамж

658

635

-

-

23

96,5

14

Газар

85

79

-

-

6

92,9

15

Улсын бүртгэл

121

121

-

-

-

100

Нийт

1415

1359

27

-

29

99,2

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

Хүснэгт 2

 

2020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

 ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ХЭЛБЭРЭЭР/

 

Дд

Байгууллагын р

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн 

Бусад

/108 утсанд хандсан/

1

ИТХ

2

2

-

-

-

-

2

Засаг даргын Тамгын газар

18

14

-

1

2

1

3

Эрүүл мэндийн төв

12

12

-

-

-

-

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

41

41

-

-

-

-

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

30

30

-

-

-

-

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

8

8

-

-

-

-

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

17

17

-

-

-

-

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

20

20

-

-

-

-

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

11

11

-

-

-

-

10

Соёлын төв

12

12

-

-

-

-

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

0

0

-

-

-

-

12

Нийгмийн даатгал

380

380

-

-

-

-

13

Нийгмийн халамж

658

658

-

-

-

-

14

Газар

85

85

-

-

-

-

15

Улсын бүртгэл

121

121

-

-

-

-

Нийт

1415

1411

-

1

2

1

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

Хүснэгт 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/

Дд

Сумын нэр

/тоо , нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

1

УЯНГА СУМ

 

Нийт өргөдөл, гомдол, санал 1433 ирсэн байна.

Хүсэлт

1415

100

Гомдол

-

-

Санал

-

-

Нийгмийн халамжтай холбоотой

658

46,5

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

-

-

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

86

6,0

Иргэний улсын бүртгэл

121

8,5

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

380

26,8

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд

-

-

Тэтгэвэр тогтоолгох

-

-

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

12

0,8

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шилжилттэй холбоотой/

-

-

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

52

3,7

Гэр, орон сууц хүссэн

-

-

Сургууль, курст суралцах

-

-

Бусад:

106

7,5

 • Тайлбар /бусад гэдэгт иргэний үнэмлэх шинээр авах, шинээр төрсөн хүүхэд бүртгүүлэх, иргэний үнэмлэх сунгалт, ур чадварын нэмэгдэл, цалинтай болон цалингүй, хүүхэд харах чөлөө, жирэмсэн болон амаржсны амралт хүсэх ... өргөдлүүд орно/

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хүснэгт 1

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

Дд

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ИТХ

1

1

-

-

-

100

2

Засаг даргын Тамгын газар

5

5

-

-

-

100

3

Эрүүл мэндийн төв

8

8

-

-

-

100

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

17

17

-

-

-

100

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

17

17

-

-

-

100

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

6

6

-

-

-

100

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

10

10

-

-

-

100

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

18

18

-

-

-

100

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

0

-

-

-

-

-

10

Соёлын төв

0

-

-

-

-

-

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

0

-

-

-

-

-

12

Нийгмийн даатгал

205

181

-

-

24

88,29

13

Нийгмийн халамж

335

310

-

-

25

92,5

14

Газар

19

19

-

-

-

100

15

Улсын бүртгэл

66

66

-

-

-

100

Нийт

707

658

-

-

49

93,06

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хүснэгт 2

 

2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

 ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ХЭЛБЭРЭЭР/

 

Дд

Байгууллагын р

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн 

Бусад

/108 утсанд хандсан/

1

ИТХ

1

1

-

-

-

-

2

Засаг даргын Тамгын газар

5

5

-

-

-

-

3

Эрүүл мэндийн төв

8

8

-

-

-

-

4

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

17

17

-

-

-

-

5

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

17

17

-

-

-

-

6

Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургууль

6

6

-

-

-

-

7

Сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

10

10

-

-

-

-

8

Сумын 2 дугаар цэцэрлэг

18

18

-

-

-

-

9

Жаргалант багийн цэцэрлэг

0

-

-

-

-

-

10

Соёлын төв

0

-

-

-

-

-

11

Жаргалант багийн эмнэлэг

0

-

-

-

-

-

12

Нийгмийн даатгал

205

205

-

-

-

-

13

Нийгмийн халамж

335

335

-

-

-

-

14

Газар

19

19

-

-

-

-

15

Улсын бүртгэл

66

66

-

-

-

-

Нийт

707

707

-

-

-

-

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хүснэгт 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/

Дд

Сумын нэр

/тоо , нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

1

УЯНГА СУМ

 

Нийт өргөдөл, гомдол, санал 1433 ирсэн байна.

Хүсэлт

707

100

Гомдол

-

-

Санал

-

-

Нийгмийн халамжтай холбоотой

335

47,38

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

-

-

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

19

2,68

Иргэний улсын бүртгэл

66

9,33

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

205

28,99

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд

-

-

Тэтгэвэр тогтоолгох

-

-

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

7

0,99

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шилжилттэй холбоотой/

-

-

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

30

4,24

Гэр, орон сууц хүссэн

-

-

Сургууль, курст суралцах

-

-

Бусад:

45

6,36

 • Тайлбар /бусад гэдэгт ур чадварын нэмэгдэл, цалинтай болон цалингүй, хүүхэд харах чөлөө, жирэмсэн болон амаржсны амралт хүссэн өргөдлүүд орно/

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хүснэгт 1

 

УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

Дд

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Уянга сум

451

410

1

-

40

100

 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Хүснэгт 2

 

2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЯНГА СУМАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

 ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ХЭЛБЭРЭЭР/

 

 

 

Дд

Байгууллагын р

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

/108 утсанд хандсан/

 

1

УЯНГА СУМ

451

451

-

-

-

-

-

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/

 

Дд

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

 

1

УЯНГА СУМ

 

 

Нийт өргөдөл, гомдол - 451, үүнээс

 1. Нийгмийн халамж – 267 – 59,2%
 2. Нийгмийн даатгал – 117 – 25,9 %
 3. Ажилд орохыг хүссэн – 21 – 4,6%
 4. Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой – 3 – 0,6%
 5. Сургууль курст суралцах – 4 – 0,8%
 6. Материал мөнгөн тусламж хүссэн -  7 – 1,5%
 7. Гэр, орон сууц хүссэн – 1 – 0,2%
 8. Бусад /цалинтай чөлөө хүсэх, хүүхэд үрчлэх, овог нэр өөрчлөх  г.м/ - 31 – 6,9%

 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Х.БОЛОРТУЯА

 

 

 

 

 

 

Блокын гарчиг / html