Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийг шинэчлэн байгууллаа.