Засаг даргын Тамгын газрыг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай